Tietosuoja

Yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (2018/1050) (jäljempänä yhdessä ”Tietosuojalainsäädäntö”) mukainen tietosuojaseloste.

Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 12.10.2021.

 

Rekisterinpitäjä

FF Yritysrahoitus Oy
Y-tunnus: 2802257-8
Pohjoisesplanadi 35 Ab
00100 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriasioissa

Asiakasrekisterivastaava
perttu.koskenranta@front.fi
Pohjoisesplanadi 35 Ab
00100 HELSINKI

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTEET

Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa FF Yritysrahoitus Oy:n toimesta ja sen hallinnoimissa verkkopalveluissa lainapäätösten valmistelu ja tekeminen, tunnistaa asiakas sekä käsitellä, seurata ja hallita laskutukseen, perintään sekä luotonvalvontaan liittyvät toimeksiannot. FF Yritysrahoitus Oy rekisteröi perintätoimeksiannot sekä niihin liittyvät riita- ja rikosasioiden oikeudenkäynnit; konkurssi-, velkajärjestely- ja yrityssaneeraus- ja konsultaatioasiat käytössä oleviin perintäjärjestelmiin. Rekisteriin sisältyy myös myyntireskontratietojen hallinta ja ylläpito sekä tietoja kirjanpitoaineistosta ja maksuliikenteestä. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

FF Yritysrahoitus Oy käyttää henkilötietoja myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi sekä pakote- ja sanktiolistavertailuihin niistä annetun pakottavan lainsäädännön perusteella lain velvoitteiden täyttämiseksi. Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Henkilötietojen käsittely perustuu aina joko rekisteröidyn suostumukseen, toimeksiantosopimukseen, lakiin tai oikeutettuun etuun. Tietoja tallennetaan ainoastaan siinä laajuudessa ja niin pitkään kuin se on tarpeen käsittelyn tarkoitusta vasten tai laissa asetetun velvoitteen täyttämiseksi.

FF Yritysrahoitus Oy:n tavanomaiseen liiketoimintaan liittyvien henkilötietojen käsittelyn lisäksi käsittelemme rekrytoinnin yhteydessä työnhakijoidemme henkilötietoja.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan Tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiin ja markkinatutkimuksiin luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan ilmoittamat tiedot, FF Yritysrahoitus Oy:n julkisista rekistereistä tarkistamat tiedot  ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

FF Yritysrahoitys Oy saa esimerkiksi seuraavista julkisista rekistereistä tietoja: Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan tietoja kussakin tilanteessa vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen.

Asiakkaalla tarkoitetaan kaikkia laina-asiakkuuteen tai lainahakemukseen liittyviä tahoja. Nämä voivat olla hakemuksen lähettävä yksityishenkilö, rahoitusta hakeva yritys, rahoitusta hakevan yrityksen vastuuhenkilöt ja yksitys- tai yritystakaaja(t).

Asiakkaan perustiedot ja yksilöivät tunnisteet

 • nimi
 • henkilötunnus
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • pankkiyhteystiedot
 • tiedot asiakkaan maksuvarasta
 • muut asiakkaan antamat tiedot

Asiakkuuteen ja asiakkuuden hakemiseen liittyvät tiedot:

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta luottotietotoiminnan harjoittajalta
 • tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
 • IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä palveluun
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • riskienhallinta ja statistiikka
 • lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
 • petos ym. rikollisen toiminnan valvonta ja tarvittaessa viranomaisilmoitusten tekeminen

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA SUOJAAMINEN

Käsittelemme henkilötietoja asianmukaisten ja ajanmukaisten tietoturvakeinojen mukaisesti.

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojatuissa ja lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot muutoin kuin mahdollisesti tässä selosteessa erikseen kuvatuissa tilanteissa.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti suojattu.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kun se on tietojen käyttötarkoitus huomioiden tarpeellista.

Säilyttämisaikaan vaikuttavia lakeja ovat kirjanpitolaki (1997/1336) sekä laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017). Tavanomaisesti tietoja säilytetään 5 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Työnhakijoiden hakemuksia liitteineen säilytetään 12 kuukauden ajan hakemuksen jättämisestä. Työnhakijan tietojen säilyttäminen perustuu suostumukseen, eli työnhakija voi koska tahansa ilmoittaa, mikäli hän haluaa tietojensa poistamisen tapahtuvan aiemmin.

Manuaalinen aineisto hävitetään tuhoamalla fyysiset asiakirjat. Sähköisesti tallennettu tieto hävitetään tuhoamalla asianmukaiset tiedostot.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rahoissa.

Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa;
 • tuomioistuimen päätöksen nojalla; ja
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä.

Henkilötietoja luovutetaan lähinnä tuomioistuimelle asian käsittelyn yhteydessä ja ulosottoviranomaisille täytäntöönpanotoimenpiteitä varten. Lisäksi velallista koskevia tietoja luovutetaan kunkin velan toimeksiantajalle ja tietyissä tapauksissa luottotietorekisterinpitäjälle.

 

Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain sallimia tietoja FF Yritysrahoitus Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, siinä tapauksessa, että olet antanut luovutukseen suostumuksesi. FF Yritysrahoitus Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

 

Tietojen luovutus Suomen alueen ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Muuttaessasi ulkomaille tietojasi voidaan luovuttaa paikalliselle perintätoiminnan harjoittajalle perinnän jatkamiseksi. Tällöin kohdemaahan luovutetaan vain välttämättömät henkilötiedot ja FF Yritysrahoitus Oy ryhtyy riittäviin toimiin varmistaakseen, että tiedot ovat yhtä vahvasti suojattu kuin EU/ETA-alueella esimerkiksi sopimusvelvoittein.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastusoikeus ja pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa, mitä itseään koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Rekisteröidyllä on oikeus saada esimerkiksi seuraavanlaisia tietoja: miksi käsittelemme henkilötietojasi, kenelle luovutamme henkilötietojasi, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja mistä olemme saaneet henkilötietosi.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee ne lailliset syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.

 

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai korjaamista

Mikäli tallennetussa tiedossa on virhe, se on tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, on rekisteröidyllä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.


Rajoittamis- ja vastustusoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan tai lopettamaan kokonaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn laissa säädetyin perustein. Mikäli FF Yritysrahoitus Oy:lla kuitenkin on laillinen perusteltu syy tällaisten henkilötietojen käsittelyyn, ei rajoitusta tai kieltoa tarvitse noudattaa.


Siirto-oikeus

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille suostumukseen tai sopimuksen täytäntöönpanoon perustuvaa käsittelyä varten. Sinulla on oikeus saada tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.


Suostumuksen peruutus

Niissä tilanteissa, joissa FF Yritysrahoitus Oy:n henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa tällainen suostumus, milloin tahansa.

Oikeus esittää huomautuksia ja valitus viranomaiselle

Rekisteröity voi lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksen asiakasrekisterivastaavalle. Rekisteröidyllä on myös oikeus reklamoida henkilötietojen käsittelystä.

Asiakasrekisterivastaava (perttu.koskenranta@front.fi/Pohjoisesplanadi 35 Ab, 00100 HELSINKI)

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki), jonne voi myös olla yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa (www.tietosuoja.fi).

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTUMINEN

Päivitämme Tietosuojaselostetta tarvittaessa toimintamme ja Palveluiden kehittymisen myötä. Kehotamme säännöllisesti tarkistamaan uusimman version selosteesta verkkosivuiltamme.